Previous Next

HỎA LONG KIẾM - TINH TÚY 50 NĂM CỦA VICTOR

Weight / Grip Size

3U / G5
4U / G5

String tension LBS

≦ 30lbs(13.5Kg)
≦ 29lbs(13Kg)

Frame Material

High Resilient Modulus Graphite + TERS + HARD CORED TECHNOLOGY

Shaft Material

High Resilient Modulus Graphite + TERS + PYROFIL + 6.8 SHAFT

 

Giá: 7.200.000 VNĐ